İSTEHSAL PROSESİ BİR ÇOX MÜXTƏLİF EMAL ADDIMLARINDAN İBARƏTDİR.

XAMMALIN HAZIRLANMASI

XAMMAL SEXİ

Xammal zavoda vaqonlar vasitəsilə çatdırılır, bu xammal pnevmatik, mexaniki və əl ilə xammal anbarına yığılır.

Xammal zavoda vaqonlar vasitəsilə çatdırılır, bu xammal pnevmatik, mexaniki və əl ilə xammal anbarına yığılır.

QURUTMA MƏRHƏLƏSİ

HAZIR OLMAYAN XAMMAL SEXİ

Bu quruducu barabanında xammal qurudulur, daha sonra xammal sexi üzrə konveyerlərlə növbəti mərhələləri keçir.

SİLOS TƏNZİMLƏYİCİLƏR / MİKSERLƏR

HAZIR XAMMAL SEXİ

Müxtəlif xammal növləri titrəmə kanalları vasitəsilə xüsusi çəkidə ölçülərək silosdan çıxarılır.

Ölçülmənin sonunda,müxtəlif xammallar qarışdırıcı maşınlara daşıyıcı lentlər vasitəsilə boşaldılır.

KONVEYR / MAQNİT AYIRICI

NƏQLEDİCİ QALEREYA

Nəticədə qarışıq konveyerdən boşaldılır və bunkerə yüklənir.

Konveyer üzərində maqnit quraşdırlır, onun köməyi ilə ən xırda metal hissəcikləri ayırmaq mümkündür.

Şıxtanın sobaya boşaldılan hissəsi

Şüşəbişirən soba

QİDALANDIRICI KANAL

Sobadan gələn proqramlaşdırılmış şüşəni soyudur və istiləşdirir, beləliklə kifayət qədər səth və aşağı temperaturda qəliblənmə maşınının yem kanallarına girir.

Qidalandırıcı kanal isə öz növbəsində şüşə kütləsi qəlibləmək üçün lazımı temperatura çatdırır.

ŞÜŞƏ QABLARIN FORMALAŞMASI

Şüşəformalaşdıran maşında şüşə qablarının formalaşması əmələ gəlir. Aşağıdakılardan ibarətdir:

- Şüşə tara formalaşdıran maşın
- Qəlibləmə

Şüşə qablarının istehsalı üçün iki üsul movcuddur:

  • BB- havanın təzyiqlə verilməsi vasitəsil, dar boğazlı şüşə qablar üçün

  • PB-şüşə kütləsinin təzyiqə verilməsi nəticəsində, enli boğaz şüşə qablar üçün.

İsti səthi sərtləşdirmə

Xüsusi reagent və isti quru havanın qarışığı nəticəsində tənzimləyici təzyiq cihazı (nasos) vasitəsilə ilə qidalanan qapalı sahədə aparılır.

Elektrik tənzimləyici

Şüşə məmulatları sobadan çıxan zaman elektrik gərginliyə malikdirlər, bunun səbəbi sobadan çıxan zaman sürətlə soyumasıdır.

Bu gərginliyi aradan qaldırmaq üçün məmulatı ətraf mühitin temperaturuna uyğun etmək, hansı ki, elektrik tənzimləyici vasitəsilə həyata keçirilir.

Soyuq sərtləşdirmə

Soyuq sərtləşmə səthə yüksək sürüşmə xüsusiyyətininyaranması üçün istifadə olunur, bu da məhsulu sürtünmədən və zərbədən qoruyur.

70-130 ° C temperaturda su emulsiyalı tərkib vasitəsilə hazır məhsulun üzərinə çiləmə üsulu ilə sobadan çıxış zamanı həyata keçirilir.

Keyfiyyətə nəzarət

Keyfiyyətə nəzarət avtomatik yerinə yetirilir.

Burada xüsusi bir aparatın köməyi ilə düzlük, boğazın, şüşənin qalınlığı,həmçinin xətt, ciziqların, qara nöqtələr, yağ ləkələrinin və s. aşkar edilməsi həyata keçirilir.

QABLAŞMA

HAZIR MƏHSULUN QABLAŞMASI İKİ ARDICIL ÜSULLA HƏYATA KEÇİRİLİR

- İlk öncə hazır məhsul poddon üzərinə roller konveyeri vasitəsilə yığılır.
- Daha sonra termoyükləyici avadanlıq vasitəsilə üzərinə polietilen örtük preslənir.

Hazır məhsullar hazır məhsul anbarına çatdırılır.

YUXARI